AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 STATUT

 

  Statut TPP

 

STATUT  TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PONIATOWEJ

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

Rozdział II Cele i środki działania

Rozdział III Członkowie ich prawa i obowiązki.

Rozdział IV Władze Towarzystwa

Rozdział V Majątek Towarzystwa

Rozdział VI Przepisy końcowe

 

Tekst jednolity

uwzględniający zmiany statutu związane z nowelizacją obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę „Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej”, zwane w dalszej części Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo ma charakter towarzystwa regionalnego. Terenem działalności jest miasto i gmina Poniatowa.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest Ośrodek Kultury w Poniatowej ul. Fabryczna 1.

§ 4

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie niniejszego Statutu. (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. Nr. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 2. Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Towarzystwo używa podłużnego stempla z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 1 tel. (0-81) 820-40-70”.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

 1. Towarzystwo ma na celu integrację środowiska lokalnego poprzez podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego środowiska.
 2. Wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości Poniatowej.
 3. Dbałość o estetykę miasta i regionu o ochronę przyrody i środowiska człowieka.
 4. Reagowanie na niekorzystne zjawiska z zakresu życia społecznego.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Promocję miasta i gminy Poniatowa.
 2. Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów historycznych oraz informacji i życiu mieszkańców miasta i gminy.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Poniatowej oraz zapoznanie z nią społeczeństwa.
 4. Udział w społecznym ruchu kulturalnym, współpraca z instytucjami i placówkami kulturalnymi oraz kościelnymi.
 5. Współprace z władzami administracyjnymi i organizacjami samorządowymi w realizacji celów i zadań Towarzystwa.
 6. Współprace i wymianę doświadczeń z podobnymi Towarzystwami regionalnymi działającymi w województwie i kraju.
 7. Gromadzenie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)       Zwyczajnych,

2)       wspierających,

3)       honorowych.

§ 9

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, które na podstawie pisemnej deklaracji zobowiązują się realizować jego cele oraz przyczyniać się swoją pracą do rozwoju Towarzystwa.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które zobowiązują się do udzielania we wszelkiej formie pomocy Towarzystwu.

§ 11

Osoby prawne, o których mowa w § 9 i 10 wykonują swoje prawa członkowskie przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 12

 1. Zarząd Towarzystwa przyjmuje członków według następujących zasad:

a)       zwyczajnych – na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć przystąpienia do Towarzystwa,

b)       wspierających - na podstawie pisemnej deklaracji o pomocy materialnej na rzecz Towarzystwa.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która wniosła wybitne zasługi dla rozwoju Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 2. Członkowie honorowi i wspierający mogą być jednocześnie członkami zwyczajnymi jeżeli dopełnią warunków § 9.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1)       brania udziału w Walnych Zebraniach z głosem decydującym,

2)       czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

3)       korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa.

 1. Osoby prawne będące członkami zwyczajnymi wykonują swoje prawa poprzez jednego przedstawiciela, dysponującego jednym głosem.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi nie będący członkami zwyczajnymi maja prawo:

1)       brania udziału w Walnych Zebraniach z głosem doradczym,

2)       korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)       czynnego udziału w pracach Towarzystwa,

2)       płacenia wpisowego i składek w obowiązującej wysokości i terminach,

3)       wykonywaniem obowiązków wynikających ze statutu i regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa.

 1. Członkowie wspierający maja obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy na rzecz Towarzystwa.

§ 16

Członkostwo wygasa przez:

1)       wystąpienie zgłoszone na piśmie, po uiszczeniu składek,

2)       wydalenia na mocy uchwały Zarządu w wypadkach:

a)   nie wypełniania obowiązków określonych Statutem, regulaminem i uchwałami władz Towarzystwa, a w szczególności nie płacenia składek członkowskich, nie brania udziału w pracach Towarzystwa i nie wykonywania uchwał jego władz,

b)     działania na szkodę Towarzystwa czynem lub słowem.

3)       śmierci, a w odniesieniu do osób prawnych – ich likwidacji.

Rozdział IV

 Władze Towarzystwa

§ 17 

 1. Władzami Towarzystwa są:

a)       Walne Zebranie,

b)       Zarząd,

c)       Komisja Rewizyjna,

d)       Sąd Koleżeński

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.

§ 18

Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo udziału w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom, przy czym osoby prawne uczestniczą przez upoważnionych przedstawicieli, zaś osoby fizyczne osobiście.

Pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania rozsyła Zarząd Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Zwołanie ewentualnie w drugim terminie Walnego Zebrania jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się corocznie, nie później jak przed 31 marca.

Do jego kompetencji należy:

 1. Wysłuchanie sprawozdań Zarządu z całorocznej działalności i ich ocena.
 2. Wysłuchania sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu i programu prac Towarzystwa na rok następny oraz ustalenie wpisowego i wysokości składek.
 4. Zmianę Statutu.
 5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.
 6. Rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa.
 7. Decydowanie we wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Towarzystwa.
 8. Rozwiązanie Towarzystwa, jego likwidację oraz wybór Komisji Likwidacyjnej.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane:

1)       na mocy uchwały Walnego Zebrania,

2)       z inicjatywy Zarządu,

3)       na żądanie Komisji Rewizyjnej,

4)       na pisemne żądnie 1/3 ogółu członków uprawnionych do głosowania.

 1. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 21

Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to zebranie. Uchwały Walnych Zebrań zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne, chyba że podejmuje ono odmienną uchwałę. Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

§ 22

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 członków.

 2. Zarząd Towarzystwa wybierany jest na okres 3 lat. Ustępujący członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie.

 3. Zarząd może dokooptować do swojego składu przewodniczących komisji lub sekcji powołanych w trakcie kadencji w ilości nie przekraczającej połowy składu zarządu pochodzącego z wyboru.

 4. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeb, co najmniej 1 raz na kwartał.

 5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 4. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i przedkładania ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia.
 6. Przyjmowania, skreślanie i wykluczanie członków.
 7. Administrowanie majątkiem Towarzystwa.
 8. Prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez Walne zebranie budżetem.
 9. Powoływanie regulaminów korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa.

§ 24

Zebrania Zarządu prowadzone są przy obecności co najmniej połowy jego członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25

Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes względnie V-ce Prezes i Sekretarz. W sprawach finansowych pisma podpisuje dodatkowo skarbnik.

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne zebranie Towarzystwa na okres 3 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa, natomiast mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Towarzystwa. Ma ona prawo dokonywania rewizji w każdym czasie. Obowiązkiem jej jest kontrolowanie przynajmniej raz w roku ksiąg, dokumentów i stanu majątkowego Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa coroczne sprawozdanie Walnemu Zebraniu.

§ 28

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres 3 lat. Członkowie Sadu Koleżeńskiego wybierają ze swojego składu Przewodniczącego.

§ 29

Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów powstałych miedzy członkami, powstałych w obrębie Towarzystwa w związku z jego działalnością. Od uchwały Sadu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 2 tygodni od otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sadu Koleżeńskiego.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 30

Na fundusz Towarzystwa składają się:

1.       Wpisowe i składki członkowskie.

2.       Darowizny i subwencje.

3.       Dochody z ewentualnych imprez i wydawnictw. 

§ 31

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 32

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują Prezes i V-ce Prezes wspólnie z jednym członkiem Zarządu oraz Skarbnikiem.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 33

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony na porządku dziennym.

§ 34

Przy uchwale Walnego Zebrania o rozwiązaniu Towarzystwa musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa, wymagająca zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

w górę

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej